Specifiek wedstrijdreglement ‘Rode Neuzen Dag Schoolslag 17/09/2018 – 16/11/2018

Specifiek wedstrijdreglement ‘Rode Neuzen Dag Schoolslag 17/09/2018 – 16/11/2018’

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door MEDIALAAN nv/Rode Neuzen Dag & MEDIALAAN nv/Qmusic – MEDIALAAN nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de “Rode Neuzen Dag Schoolslag”

 

2. Periode
De wedstrijd start op maandag 17 september 2018 vanaf 06u00 en eindigt op vrijdag 16 november 2018 om 23u59.

 

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor secundaire scholen die zich op het Vlaams grondgebied bevinden. Wanneer verschillende klassen uit eenzelfde secundaire school deelnemen worden deze gebundeld volgens de school waartoe ze behoren en beschouwd als één deelnemer.

Minderjarigen mogen enkel deelnemen ingeval vertegenwoordigd door een meerderjarige leerkracht of directielid die de school registreert met een actie op de website rodeneuzendag.be. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de school te vragen en om de minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten waarvoor binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging niet wordt overgemaakt.
 

4. Welke prijzen geven we weg?

De wedstrijd kent twee prijzen.  

De eerste prijs wordt vijf keer uitgereikt, één keer per Vlaamse provincie. In elke provincie wint de secundaire school met het meeste ingezamelde geld per capita (totaal ingezameld geld gedeeld door het aantal ingeschreven leerlingen op de school). Deze scholen winnen een live uitzending van de Qmusic Ochtendshow op de speelplaats, met een exclusief optreden van een muzikale artiest. Deze uitzending wordt gepland tussen maandag 26 november 2018 en vrijdag 30 november 2018 (de zogenaamde “slotweek van de campagne”). Elke dag wordt er een school in een andere provincie bezocht. Verdere invulling van de Q-uitzending wordt minimum zes dagen op voorhand aan de school gecommuniceerd.

De tweede prijs is voor de secundaire school met de creatiefste actie. Deze school krijgt 150 cinematickets. Deze worden toegekend via een jury en bezorgd aan de school na 30 november 2018. Indien gewenst kan de school er ook voor kiezen om de tickets zelf te komen ophalen te Vilvoorde, Medialaan 1.

Per deelnemende school kan maximum één prijs gewonnen worden. Wanneer eenzelfde school in aanmerking komt voor beide prijzen, gaat de prijs voor de creatiefste school naar de volgende in rangschikking.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 

5. Verloop van de wedstrijd

Prijs één:

Elke secundaire school die zich registreert voor een actie via de website van Rode Neuzen Dag, schrijft zich automatisch in om deel te nemen aan de wedstrijd. Het opzetten van een actie als school kan via de aanmeldingsprocedure op de website rodeneuzendag.be. Alleen volledig ingevulde wedstrijdformulieren zijn geldig. Bij het registreren van de actie, moet duidelijk de organiserende school aangeduid worden in het drop-down menu. Zo kan de opbrengst van de school teruggevonden worden.

De wedstrijd wordt afgesloten op vrijdag 16 november 2018 om 23u59. Enkel de secundaire scholen wiens opbrengst op dat moment via de website van Rode Neuzen Dag werd gestort op de actierekening van het Rode Neuzen Fonds, komen in aanmerking om de eerste prijs te winnen.

De winnende scholen worden één week voor de uitzending gecontacteerd. Op maandag 19 november 2018 wordt de school gecontacteerd waar de uitzending van maandag 26 november 2018 zal plaatsvinden, op dinsdag 20 november 2018 wordt de school gecontacteerd waar de uitzending van dinsdag 27 november 2018 zal plaatsvinden, etc..

Prijs twee:

Elke secundaire school die zich registreert via de website van Rode Neuzen Dag, schrijft zich automatisch in om deel te nemen aan de wedstrijd. Het opzetten van een actie als school kan via de aanmeldingsprocedure op de website rodeneuzendag.be. Alleen volledig ingevulde wedstrijdformulieren zijn geldig. Bij het registreren van de actie, moet duidelijk de organiserende school aangeduid worden in het drop-down menu.

De winnende, creatiefste school wordt voor 15 januari 2019 gecontacteerd, na toekenning door de jury.
Hij/zij ontvangt op dat ogenblik een bericht via het mailadres vermeld op het wedstrijdformulier. Indien niet binnen de week geantwoord wordt, vervalt het recht op de prijs en heeft hij/zij geenszins recht op een compensatie.  De winnaar wordt dan de volgende in de rangschikking.

De prijs voor de creatiefste school zal opgestuurd worden naar het adres aangegeven op het wedstrijdformulier. Indien gewenst kan de school er ook voor kiezen om de tickets zelf te komen ophalen te Vilvoorde, Medialaan 1.

6. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website rodeneuzendag.be.
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Rode Neuzen Dag / MEDIALAAN.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic/Rode Neuzen Dag/MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius