Specifiek wedstrijdreglement ‘Bezoek de set van Familie'

RODE NEUZEN DAG XL WEDSTRIJDREGLEMENT  

2x Setbezoek Familie voor 5 personen

 

1. Organisatie

De wedstrijd ‘ Win een setbezoek bij Familie’, hierna genoemd Familie wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV, hierna genoemd Medialaan met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Medialaan.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 26 november 2018 om 20.40u en loopt tot donderdag 29 november, 23u59u.  Zie details in punt 4.

 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (26 november 2018), minstens 16 jaar is.
  • Woonachtig is in België.

 

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden, bestuurders en medewerkers van MEDIALAAN en met haar gelieerde vennootschappen;

- Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

-  Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Medialaan kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

De winnaar van de prijs is uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 30 dagen volgend op deze actie/wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit 2 delen.

SMS Versturen

  • Om deel te nemen aan de wedstrijd dien je  het woord FAMILIE te sms’en naar 4666 (1 euro/sms).
  • Er kan  gedurende die periode binnen het aangegeven tijdsbestek onbeperkt ge-smst worden.  De opbrengst van de SMS‘en gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.
  • De 100ste, 500ste, 1000ste en 2000ste SMS’er verspreid over de wedstrijdperiode van maandag 26 november 2018, 20u40, tot en met donderdag 29 november 2018, 23u59, wordt door een medewerker van de Rode Neuzen Dag gecontacteerd. Voor de geselecteerde deelnemers zal dit gebeuren in de week van 3/12/2018. Indien niet onmiddellijk wordt opgenomen of gereageerd op de oproep binnen 1 dag vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien. De medewerker van de Rode Neuzen Dag zal dan de 101ste deelnemer contacteren, neemt deze niet op of reageert deze niet binnen 1 dag op de oproep de 102e deelnemer enz. (idem voor de 500ste, 1000ste en 2000ste).
  • Indien geen 2000 sms'en worden gestuurd de laatste sms'er dan wordt geselecteerd.

Schiftingsvraag

  • Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, dient de deelnemer een schiftingsvraag te beantwoorden.
  • De 2 winnaars van het setbezoek aan Familie zijn dan die 2 geselecteerde deelnemers die de schiftingsvraag correct beantwoordden of deze het dichtst benaderden.

 

5. De prijs

De 2 winnaars winnen elk ‘Een setbezoek bij Familie’ (5 personen).
De winnaars zullen gecontacteerd worden tussen 3/12/2018 en 3/03/2019 door een medewerker van het productiehuis Zodiak dit om de praktische afspraken te maken.

De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Algemeen

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.

Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy .

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius