Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden

 

Deze deelnemers- en gebruiksvoorwaarden zijn respectievelijk van toepassing op je deelname aan de Rode Neuzen Dag en je gebruik van de website www.rodeneuzendag.be, beheerd door MEDIALAAN (hierna “MEDIALAAN” , “wij”, “we” of “ons”). We raden jou aan deze voorwaarden grondig door te nemen.

De contactgegevens van MEDIALAAN zijn als volgt:

MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te MEDIALAAN 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@MEDIALAAN.be.

DEELNEMERSVOORWAARDEN

1. Regels voor het organiseren van acties ten voordele van het Rode Neuzen Fonds

Indien je voor de Rode Neuzen Dag 2018 een actie wenst te ondernemen, dan juichen we dat uiteraard toe. Zorg er wel voor dat jouw actie steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving verloopt. Neem al even de tijd om onderstaande richtlijnen te lezen vooraleer je start met de organisatie van de actie.

 • De acties dienen te worden aangemeld via rodeneuzendag.be en dienen door ons te worden gevalideerd.
 • De opbrengsten van de acties die worden georganiseerd ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dienen overgemaakt te worden – bij voorkeur - door een online betaling via je actiepagina.
 • Zorg er steeds voor dat het publiciteitsmateriaal dat wordt gemaakt om jouw actie te ondersteunen, de volgende tekst bevat: “Dit is een actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting”
 • Geef niet de indruk dat je een vertegenwoordiger bent van het Rode Neuzen Fonds of van MEDIALAAN of Belfius. Maak duidelijk dat je enkel een actie onderneemt ten voordele van het Rode Neuzen Fonds.
 • We raden je aan om geen huis-aan-huis collectes te organiseren. Indien je dit wel wil doen, dien je er rekening mee te houden dat het organiseren van een collecte in principe onderworpen is aan een vergunning. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar je de geldinzameling organiseert. Contacteer eventueel jouw gemeentebestuur voor meer informatie.
 • Indien minderjarigen betrokken zijn bij een actie, zorg er dan voor dat zij toestemming hebben van ouders of voogd om aan de actie deel te nemen en zorg ervoor dat ze steeds onder toezicht staan van een volwassene. Wij raden aan dat een volwassene de eindverantwoordelijkheid draagt en ervoor zorgt dat de opbrengsten van de actie op het rekeningnummer van het Rode Neuzen Fonds terechtkomen.
 • Indien je een tombola of een andere vorm van loterij wenst te organiseren ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, hou er dan rekening mee dat er strikte regels gelden rond deze activiteiten. Voor het organiseren van een tombola is een vergunning vereist (wet 31 december 1851). De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de tombola organiseert. Je kan voor meer informatie terecht bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (T 02 518 21 31).
 • Maak een correcte inschatting van de risico’s verbonden aan jouw activiteit en zorg er voor dat deelnemers voldoende worden geïnformeerd. Bekijk ook steeds of het wenselijk is om een verzekering af te sluiten voor jouw activiteit.
 • Wij respecteren de Ethische code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be), voor de fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. Wij verwachten dat deze bij iedere actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds wordt gerespecteerd.
 • Indien je een gift wil doen voor het Rode Neuzen Fonds of iemand financieel steunt, die een actie organiseert voor het Rode Neuzen Fonds, hou er dan rekening mee dat jouw gift of steun niet terugvorderbaar is.
 • Wij waarderen het heel erg dat je acties organiseert ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. Hou er echter rekening mee dat noch MEDIALAAN, noch Belfius, noch de Koning Boudewijnstichting verantwoordelijk is voor de organisatie en de uitvoering van de actie die je organiseert. De actie die georganiseerd wordt, mag geen gevaar opleveren voor jezelf, voor deelnemers of voor toeschouwers.
 • MEDIALAAN, Belfius en de Koning Boudewijnstichting zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door de actie die door jou wordt georganiseerd, behalve in het geval de schade of het verlies wordt veroorzaakt door de zware of opzettelijke fout van MEDIALAAN, Belfius en de Koning Boudewijnstichting.

 

2. Verkoop Rode Neuzen

Wij zijn zeer blij dat je ons wil helpen bij het verkopen van de Rode Neuzen. Hou er daarbij wel rekening mee dat volgende regels dienen te worden gerespecteerd:

 • Rode Neuzen kosten 5 euro per stuk. Door het plaatsen van een bestelling, verbind jij je er toe om de Rode Neuzen aan deze prijs te verkopen. De ingezamelde gelden dienen  overgemaakt te worden – bij voorkeur - door een online betaling via je actiepagina.
 • Het uitgangspunt is dat je alle Rode Neuzen die je hebt besteld ook effectief kan verkopen. Je verbindt je er dan ook toe om zoveel mogelijk Rode Neuzen te verkopen. Indien er toch een probleem zou optreden om alle bestelde Rode Neuzen verkocht te krijgen, gelieve dan contact met ons op te nemen op info@rodeneuzendag.be. De Rode Neuzen kunnen in geen geval onder prijs worden verkocht of worden weggegooid.
 • Rode Neuzen moeten verkocht worden aan 5 euro per stuk. Het is niet toegelaten ze onder deze prijs te verkopen. Indien een koper er toch meer dan 5 euro voor wil betalen, dan zal dit te veel betaalde bedrag als opbrengst van een actie voor het Rode Neuzen Fonds beschouwd moeten worden. Je moet dit bedrag dus met een andere betaling via jouw actiepagina overmaken!
 • Voor het verkopen van de Rode Neuzen ontvang je geen vergoeding. Iedere persoon doet dit dus onbezoldigd.
 • Op al het materiaal dat gebruikt wordt om publiciteit te maken voor de verkopen van de Rode Neuzen dient het volgende te worden opgenomen: “Een Rode Neus kost €5, waarvan minstens €3,50 naar het Rode Neuzen Fonds gaat, beheerd door de Koning Boudewijnstichting".
 • Je kan de Rode Neuzen bestellen via de website www.rodeneuzendag.be . Deze bestelling dient door ons te worden gevalideerd. Nadat jouw bestelling werd gevalideerd, zullen de door jou bestelde Rode Neuzen bij een Belfiuskantoor kunnen afgehaald worden of naar het door jou opgegeven adres worden verstuurd. De leveringstermijn bedraagt minstens 2 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief en niet-bindend. Rode Neuzen zijn beschikbaar vanaf 1 september 2018.
 • Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
 • We willen je er voor waarschuwen dat de Rode Neuzen niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.
 • Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door MEDIALAAN en Belfius in heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Rode Neuzen Dag vindt plaats op 30 november 2018 en wil iedereen aansporen om iets geks te doen voor het goede doel.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Toepassing

Door het gebruik van de website www.rodeneuzendag.be aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via de website is onderworpen aan onze Privacy –en cookieverklaring.

Wij raden je daarom aan deze voorwaarden en de privacy –en cookieverklaring aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze website verderzet.

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1. De website

De website www.rodeneuzendag.be biedt informatie over de Rode Neuzen Dag en bied je de mogelijkheid om deel te nemen aan dit initiatief.

2.2. Aanmaken van account

Voor deelname aan de Rode Neuzen Dag (organiseren van actie, verkopen van Rode Neuzen) is het noodzakelijk een account aan te maken. Bij het aanmaken van deze account zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals b.v. je e-mail adres, wachtwoord, naam en geboortedatum. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij de Privacy- en cookieverklaring van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Voor dit account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand ligt en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden gesteld.

2.3. Verboden gebruik van de website

Je zal de website niet gebruiken:

 • voor enig onwettig doel;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website te omzeilen;
 • op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de functionaliteit van de website op enigerlei wijze worden aangetast;
 • voor het aanmaken van een valse identiteit;
 • voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van MEDIALAAN en/of een derde;
 • om inbreuk te maken op rechten van MEDIALAAN of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • om deze te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken
 • om haar te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de website te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

2.4. Handelingsbekwaamheid

Door het gebruik van deze website verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen (“handelingsbekwaam”), of –indien minderjarig- dat je voorafgaande geldige toestemming hebt verkregen van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website gebruikt zou worden zonder voormeld toezicht en toestemming.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De website of elementen daarvan, zijn beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van MEDIALAAN of haar licentiegevers.

MEDIALAAN verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIALAAN niet toegestaan.

Als de website je de mogelijkheid biedt om eigen content/bijdragen op te laden, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan MEDIALAAN de onvoorwaardelijke toestemming voor gebruik van deze content/bijdragen in het kader van de Rode Neuzen Dag, dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt MEDIALAAN geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart MEDIALAAN tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. MEDIALAAN is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen/content voorafgaand aan de publicatie na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het bovenvermeld adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze website te verwijderen.

4. Aanbrengen van links naar www.rodeneuzendag.be

Linken, delen en/of verwijzen naar www.rodeneuzendag is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de website. Linken, delen en/of verwijzen naar de website is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige informatie of vergissingen op de website. MEDIALAAN is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie van de website, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze website geheel op eigen verantwoordelijkheid.
De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door MEDIALAAN worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.
Deze Diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. MEDIALAAN beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacyverklaring van MEDIALAAN zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.
MEDIALAAN is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden. MEDIALAAN is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. MEDIALAAN kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien MEDIALAAN dit aangewezen acht of wanneer MEDIALAAN daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan MEDIALAAN aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van MEDIALAAN toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe MEDIALAAN maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van MEDIALAAN.

6. Kan ik mijn account op de website beëindigen?

Neem contact met ons op via info@rodeneuzendag.be.

7. Niet-naleven van Gebruiksvoorwaarden

MEDIALAAN kan beslissen jouw account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.
De gegevens van jouw MEDIALAAN-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als MEDIALAAN dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

8. Klachten/vragen

Bij klachten of vragen kan je contact opnemen met MEDIALAAN op het bovenvermelde adres.

9. Divers

Wij kunnen de Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden en de Privacy –en cookieverklaring eenzijdig aanpassen. Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden of in de Privacy –en cookieverklaring, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor de wijziging.

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.
Deze Deelnemers- en gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius